Tansiyon hastalarına yeşil çay uyarısı

Çarşamba, Ocak 22, 2014, 1:40
Sağlık kategorisi. Bu mesaja 0 yorum yapıldı.

FaceBookta Payla

Yeşil çayın, yük­sek tan­si­yon için kul­lanılan bir ilacın et­ki­si­ni zayıfla­ta­bi­le­ceği sap­tandı.

Ja­pon araştırmacılar yeşil çayın, be­ta blo­ker içe­ren tan­si­yon hap­larında­ki et­ken mad­de­le­rin vü­cut ta­rafından emi­li­mi­ni zor­laştırdığını açıkladı.Yapılan araştırma­da, tan­si­yon hap­larının yanı sıra yeşil çay içen kişile­rin kanında ila­ca ait da­ha az et­ken mad­de bu­lun­duğu gö­rül­dü. Dok­tor­lar, grey­furt gi­bi mey­ve­le­rin ya da bazı bit­ki çay­larının bazı ilaç­ların et­ki­si­ni azalttığı ko­nu­sun­da uyarıda bu­lun­du.

2 BARDAK YEŞİLÇAY ETKİYİ GÖSTERMEYE YETİYOR

Bu ilaç­lar arasında be­ta blo­ker­ler de var. Yeşil çay, bağırsak­ların için­de­ki zar­da bu­lu­nan ve hüc­re­le­re ilaç dağılımını sağla­yan yapıları en­gel­li­yor. İki bar­dak yeşil çay bu et­ki­yi gös­ter­me­ye ye­tiyor. Yeşil çay iç­me­ye de­vam et­mek is­te­yenlere, çay ile ilaç alımı arasında 4 sa­at­lik sü­re bırak­ma­ları önerildi.

KAYNAK : ENSONHABER

Yorum Yaz


.